Adatvédelmi nyilatkozat

A www.ouz.hu weboldal üzemeltetőinek adatvédelmi tájékoztatója, nyilatkozata

A www.ouz.hu weboldalt az Otthon Üzletház Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság üzemelteti. Az Otthon Üzletház Korlátolt Felelősségű Társaság jelen nyilatkozatával tájékoztatja a honlap látogatóit és felhasználóit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeikről.

1./ Az adatkezelő

 • Otthon Üzletház Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Rövidített név: Otthon Üzletház Kft
 • Székhely, levelezési cím: 4200 Hajdúszoboszló, Erzsébet utca 5.
 • Adószám: 11931696-2-09,
 • Cégjegyzékszám: 09-09-006973
 • Email: web@ouz.hu

2./ A kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe, illetve annak az oldalnak a neve, ahonnan a felhasználó érkezett. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a statisztikák elkészítésére használja. A www.ouz.hu látogatók számítógépére cookie-t küld. A cookie többek között a felhasználóknak történő automatikus üzenetek megjelenítése miatt szükséges. A cookie-kat kereskedelmi célra az Otthon Üzletház Kft nem használja.
Az Otthon Üzletház Kft a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez kétszintű jogosultsági kört alakított ki.
Bárki látogathatja a honlapot anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatokat kellene megadnia.
A második szintű jogosultság esetén a felhasználó köteles megadni az e-mail címét, valamint egy saját maga által választott jelszót, valamint felhasználói nevét. Ez szükséges ahhoz, hogy regisztrálni tudjon a www.ouz.hu weboldalra. Ebben az esetben a felhasználó maga választ, hogy milyen névvel (felhasználói nick) és milyen jelszóval regisztrál. A felhasználói nick név folyamatosan változtatható. Az Otthon Üzletház Kft az e-mail címet nem teszi hozzáférhetővé a honlap más látogatói számára a hozzászólás mellett. A hírlevél igénylés, kérdések és egyéb megkeresések esetén a felhasználó e-mail címét az Otthon Üzletház Kft kizárólag kapcsolattartási célra használja.
Adataik megadásával a felhasználók hozzájárulnak, hogy az Otthon Üzletház Kft a személyes adataikat kezelje. A honlap használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

3./ Az adatkezelés célja

A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból történik.
Az Otthon Üzletház Kft kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja, hogy a felhasználó az általa választott néven regisztrálhasson a www.ouz.hu oldalra, hírlevelet igényeljen, árut vásárolhasson, valamint az áru vásárlásának biztosítása érdekében a szolgáltató és a felhasználó közötti kommunikációt biztosítja, támogatás esetén a személyes adatokat Otthon Üzletház Kft eltérő célra nem használja és bizalmasan kezeli. Ezen adatok összesített, statisztikai célú felhasználására kerül sor. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

4./ Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó a saját cookie-ját bármikor törölheti. A cookie-k 30 nap múlva automatikusan törlődnek.
Az adatkezelés időtartama: a felhasználói megerősítéssel nem rendelkező regisztrációk során megadott adatok tekintetében 24 óra, a direkt marketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, a profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított öt év, a vásárlások adatai tekintetében Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.

5./ Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.
Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át, kivéve akkor, ha a felhasználó olyan célból adta meg személyes adatát. A törvényben előírt, kötelező adattovábbítások esetén az Otthon Üzletház Kft az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja szükség esetén kikéri az adatvédelmi biztos véleményét.
A felhasználó bármikor jogosult módosítani a megadott adatokat. Hírlevél igénylése estén az új e-mail cím megadásához le kell iratkozni, majd az új e-mail címmel feliratkozni. Nem nyilvános, és harmadik személy számára nem hozzáférhető a felhasználó e-mail címe.

6./ A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

A 2. pontban megjelölt személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.
Személyes adataik kezeléséről minden látogató és regisztrált felhasználó tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 25 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő levelezési címén, vagy az web@ouz.hu e-mail címen kérheti bárki, levelezési címének megadásával.
A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelő levelezési címén, illetve az web@ouz.hu e-mail címén. A tájékoztatás megtagadását csak a jogszabályban előírt esetekben tagadhatja meg az adatkezelő. Amennyiben az érintett személy adatainak helyesbítését kéri, az adatkezelő a kérésnek haladéktalanul, de legkésőbb 25 napon belül eleget tesz, és erről az érintett személyt írásban tájékoztatja. Az adatok zárolására, törlésére irányuló kérésnek ugyancsak haladéktalanul, de legkésőbb 25 napon belül eleget kell tenni az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítést, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Az e-mailen kért adattörlésre a kifogás megérkezésétől legkésőbb 3 munkanapon belül válaszol az adatkezelő. Augusztus 10-25 között, valamint december 24. és január 2. között ez az időszak 1 hét.
A hírlevél lemondása úgy történik, hogy a felhasználó beírja egy beviteli mezőbe az e- mail címét és megnyomja a lemond gombot.

7./ Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatokat a NetMasters Europe Kft. internetszolgáltató (Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Széchenyi u. 19, Cégjegyzékszám:            09-09-025522, Adószám:   24812087-2-09, Nemzetközi adószám:       HU24812087) szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett, saját, dedikált szerveren tároljuk.

8./ Jogérvényesítési lehetőségek

Kérjük a felhasználókat, hogy ha úgy érzi, hogy az Otthon Üzletház Kft megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik az adatvédelmi biztos segítségét is. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § tartalmazza.
A személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt az web@ouz.hu e-mail címre juttassa el.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni, az alábbi elérhetőségeken:
 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36-1-391-1400
 • Weboldal: www.naih.hu

9./ Kikötés

 1. Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.

10./ Adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatások

A honlap kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználóinak bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a honlap felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során az alapelveknél rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A honlap kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesített az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.
A honlap kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ezirányú kötelezettségeinek teljesítésére.
 
Hajdúszoboszló, 2018. május 22.

TÁJÉKOZTATÓ KAMERÁS MEGFIGYELŐ RENDSZER ALKALMAZÁSÁRÓL
Oldal tetejére